VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG

Văn bản pháp luật công chứng bao gồm:

Các văn bản về công chứng:

 1. Luật Công chứng số 53/2014/QH13 (có hiệu lực ngày 01/01/2015).
 2. Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2015).
 3. Thông tư số 06/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng (có hiệu lực thi hành ngày 01/08/2015);
 4. Thông tư số 257/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017);
 5. Thông tư số 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (có hiệu lực thi hành ngày 01/06/2015).

Các văn bản liên quan đến luật dân sự:

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành 01/01/2017).

Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo đảm:

 1. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm (có hiệu lực thi hành ngày 09/09/2010);
 2. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có hiệu lực thi hành ngày 08/08/2016).

Các văn bản liên quan đến luật đất đai:

 1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2014);
 2. nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2014);
 3. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 03/03/2017);
 4. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015);
 5. Nghị định 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2014);
 6. Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực thi hành ngày 0/07/2014);
 7. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 25/12/2014);
 8. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành ngày 15/11/2016);
 9. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có hiệu lực thi hành ngày 05/07/2014);
 10. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính (có hiệu lực thi hành ngày 05/07/2014);
 11. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính (có hiệu lực thi hành ngày 05/07/2014).

Các văn bản liên quan đến hôn nhân – gia đình và hộ tịch:

 1. Nghị định số 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình (có hiệu lực thi hành ngày 1/02/2015);
 2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016);

Các văn bản liên quan đến nhà ở:

 1. Luật Nhà ở 65/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015);
 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở (có hiệu lực thi hành ngày 10/12/2015);
 3. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có hiệu lực thi hành ngày 08/08/2016);
 4. Thông tư 26/2015/TT-NHNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai (có hiệu lực thi hành ngày 10/12/2015);